יום רביעי, 24 באוגוסט 2022

לקט מאמרי השבועשכר מינימום מעודכן


תוכן עניינים מעסיקים חייבים לשלם לעובדיהם שכר בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום שנקבע בחוק. הפרת החובה לשלם לעובד שכר מינימום, מהווה עבירה פלילית והפרה מינהלית העשויה להביא להטלת עיצום

קרא עוד...
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין 23 באוגוסט 2022זכות השימוע ועילות נוספות


סע"ש (ת"א) 31161-01-19 ירון נגר-תירוש סוכנות לביטוח בע"מ פסק הדין מפרט את המסכת העובדתית הבאה: בית הדין מקדים אחרית לראשית וקובע כי דין התביעה להתקבל בחלקה במובן זה שהשימוע היה שלא

קרא עוד...
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין 23 באוגוסט 2022הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות


תוכן עניינים חובת הודעה מוקדמת ​מעסיקים המבקשים לפטר עובדים, וכן עובדים המעוניינים להתפטר מעבודתם, חייבים להודיע על כך בכתב ומראש ("הודעה מוקדמת"). בהודעה יש לציין את יום הוצאת ההודעה, וכן

קרא עוד...
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין 23 באוגוסט 2022מדריך הטבות במס להורים עם ילדים קטנים


תוכן עניינים מבוא החל מ-1.1.2017 נוספו הטבות בתשלום מס הכנסה, הניתנות להורים עובדים שלהם ילדים קטנים. ההטבות במס יגדילו את הכנסתכם הפנויה ויסייעו להקל בהוצאה בגידול הילדים.ההקלות במס ניתנות להורים

קרא עוד...
ברקוביץ אהרוני זיו עורכי דין 23 באוגוסט 2022

יום רביעי, 10 באוגוסט 2022

תאונות עבודה

 

חוק ביטוח נפגעי עבודה נחקק לשכירים ב-1954 ולעצמאים ב-1957. הוא מקנה למבוטח שאירעה לו פגיעה בעבודה זכות לגמלאות שונות.

פגיעה בעבודה היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע.

תאונת עבודה

תאונה בעבודה היא תאונה שאירעה תוך כדי עבודה ועקב העבודה אצל מעסיק או מי מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. תאונה שאירעה בדרך לעבודה או בחזרה ממנה נחשבת אף היא לתאונת עבודה.

מחלת מקצוע

מחלת מקצוע – מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות, והעובד חלה בה עקב עבודתו אצל מעסיקו או מטעמו,  ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו במשלח ידו.

עובדים שחלו במחלה שאינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע אך על פי חוות דעת מומחים יש קשר סיבתי בין המחלה לבין עבודתם, מוכרים בידי המוסד כנפגעי עבודה.

סוגי הגמלאות:

דמי פגיעה – תשלום  יומי לעובד שנפגע בעבודה ונעדר במשך תקופה של יותר מיומיים ולא יותר מ-91 יום. הזכאות נקבעת על סמך "תעודת אי כושר לנפגע בעבודה", הניתנת בידי רופא קופת חולים.

עד פברואר 2002 התקופה המרבית לתשלום דמי פגיעה הייתה 182 ימים. החל בינואר 1997, התשלום לשכירים בגין תשעת הימים הראשונים נעשתה על חשבון המעסיק. נפגעים עצמאיים אינם מקבלים תשלום בגין ימים אלה. באפריל 2005 עלה מספר ימים זה ל-12. החל ביולי 2002 ועד סוף 2007 הופחתו דמי הפגיעה ב-4%.

גמלאות נכות כוללות:

גמלת נכות מעבודה – משולמת למי שנפגע בעבודה ואשר ועדה רפואית  קבעה לו דרגת נכות של 9% לפחות.

גמלת הנכות מעבודה ה נקבעת לשני פרקי זמן: קצבת נכות זמנית  – נקבעת כאשר המצב הרפואי עדיין אינו יציב, והיא יכולה להשתנות בהתאם לשינויים בדרגת נכותו של הנפגע; קצבת נכות יציבה –  נקבעת כאשר הנכות קבועה.

הגמלה משולמת לנפגע בכמה אופנים:

  1. מענק חד-פעמי – לנפגע שדרגת נכותו  9%- 19%. החל ביולי 2003 הוקטן המענק החד-פעמי (מ-70 חודשי קצבה ל-43).
  2. קצבה חודשית לנפגע, שדרגת נכותו 20% ויותר.
  3. היוון הקצבה החודשית, כולה או חלקה – הנעשה לבקשת הנכה למטרות שיקום ועל פי כללים מסוימים.

החל ביולי 2002 ועד סוף 2007 הופחתה קצבת נכות מעבודה ב-4%.

גמלאות התלויים:

קצבת  תלויים  – משולמת לשאירי מבוטח שנהרג עקב פגיעה בעבודה ולמי שהיו תלויים בו לפרנסתם, בהתאם להרכב המשפחה; קצבה לאלמנה צעירה – אלמנה בת 50-40 ללא ילדים.

הוצאות ריפוי (כולל אשפוז ושיקום רפואי) – משולמות לנפגעים בידי קופות החולים. המוסד לביטוח לאומי, על פי הסכם, משלם לקופות החולים בעבור טיפול זה.

דרגת נכות – אחוז הנכות הרפואית כולל  תוספת כמוגדר בחוק.

גובה  התשלום – דמי פגיעה לנכה 100% שיעורם 75% משכרו של הנפגע ברבע השנה שקדמה לפגיעה, עד לסכום המרבי  לגביית דמי ביטוח.

גובה קצבת התלויים נגזר מקצבת הנכות המלאה בהתחשב בהרכב משפחתו של המנוח. לדוגמה: לאלמנה עם שני ילדים – 90% מקצבת נכות מלאה. לאלמנה צעירה – 40%  מקצבת נכות מלאה.

שיקום מקצועי  – זכאי לשיקום מקצועי נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות של 10% לפחות, ושאינו מסוגל לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה אחרת.

במסגרת השיקום ניתן גם סיוע כספי בהתאם לחוק ותקנותיו למטרות: סיוע בדיור, סיוע ברכישת רכב, שיקום כלכלי וסיוע אחר כגון רכישת אבזרי עזר.

סוגי הסיוע הכספי

  1. היוון – של קצבת הנכות מעבודה  – ניתן בתנאים מסוימים לבעלי דרגת נכות של 20% ויותר לצמיתות;
  2. מענק מיוחד – תשלום חד פעמי שמשולם לנפגע בעל דרגת נכות של 75% ויותר;
  3. מקדמה –  תשלום מראש של קצבת הנכות עד לסכום  מרבי המוגדר בחוק.


לקט מאמרים בנושא שכר

 

יום שלישי, 2 באוגוסט 2022

הבהרה: איסור העסקת עובדים בשעות נוספות, שלא בהתאם לחוק
מעסיק הפועל בניגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, עשוי להיות חשוף להליכי אכיפה מנהליים או פליליים.

חוק שעות עבודה ומנוחה, לרבות מגבלת השעות מכוח ההיתר הכללי במשק שהוצא מכוח החוק, חל על כלל המעסיקים במשק, לרבות על מקומות עבודה שניתן להם אישור למפעל קיומי או חיוני, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום או מקומות עבודה היכולים לפעול באופן סדיר.

נכון לעת הזו, לא הוחלו על ידי המחוקק סמכויות גיוס עובדים במצב החירום הנוכחי, במפעל למתן שירותים קיומיים או חיוניים, שניתן לו אישור ככזה, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז- 1967. על כן, הוראות בחוק זה, הנוגעות להחרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה, לא חלות.

יחד עם זאת, מעסיק שקיבל ממשרד העבודה היתר מיוחד להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי סעיף 11 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, רשאי להעסיק עובדים בשעות נוספות, בהתאם לתנאים המפורטים בהיתר שקיבל.

ככל ועולה הצורך בהעסקה בשעות נוספות, החורג מן ההיתר הכללי להעסקה בשעות נוספות, יש לפנות בבקשה לקבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה והרווחה, בהתאם להנחיות המפורטות באתר המשרד.

מעסיק הפועל בניגוד לקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה, עשוי להיות חשוף להליכי אכיפה מנהליים או פליליים, בהתאם לסמכויות מנהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 07.01.2021
מקורות: רשות המיסים, בנק ישראל

עדכונים / חקיקה

זכויות העובדת לאחר לידה
עובדת שילדה זכאית לחופשת לידה, מלאה או חלקית, כתלות בותק שצברה לפני חופשת הלידה. בתנאים מסויימים, עובדות יכולות להאריך, לקצר או לפצל את חופשת הלידה.


מעסיקים אינם רשאים לפטר, לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של עובדת במהלך חופשת לידה.