יום ראשון, 26 בדצמבר 2021

ייפוי כוח מתמשך: עם כל הכבוד להבנות ראוי שהבנקים יקיימו את החוק

 

לאחרונה ניסח האפוטרופוס הכללי בשיתוף איגוד הבנקים ובנק ישראל מסמכי הבנות שאמורים להקל על ההתמודדות הפיננסית של אנשים שערכו ייפוי כוח מתמשך. למרות זאת, חוסר הוודאות הקיים בקשר להתנהלות מול הבנקים נותר ללא שינוי

ייפוי כוח מתמשך נותן תוקף משפטי מחייב לרצון האדם, במצב בו לא יוכל לקבל החלטות בעצמו מבחינה קוגניטיבית. זוהי תכנית עבודה סדורה שאדם מכין לעצמו מראש, בהיותו בבריאות תקינה, והיא מאפשרת לו לקבוע כיצד יטפלו בו בכל תחומי חייו (הרכושיים, האישיים, הבריאותיים), ומי יצויד בסמכות חוקית לפעול בשמו מול גופים ומוסדות.

בפועל, מיופי כוח נתקלים בקשיים בירוקרטיים רבים כשהם מבקשים לפעול בשמו של האדם שמינה אותם מול הבנקים. בבעיה דומה נתקלים תומכי החלטות שמונו כדי לסייע לאנשים שזקוקים לעזרה בהתנהלות הפיננסית שלהם.

כדי להתמודד עם מציאות זו האפוטרופוס הכללי פרסם בתחילת יולי 2021 שני מסמכי הבנות וולנטריים שגובשו בשיתוף איגוד הבנקים ובנק ישראל. האחד, "חשבונות ממנה בייפוי כוח מתמשך – מסמך הבנות וולונטרי", והשני, "חשבונות מקבל החלטות – מסמך הבנות וולונטארי". מטרת המסמכים כפי שנכתב בהקדמה שלהם: "להגן על האינטרסים של הממנים, וכן לסייע למיופי הכוח בביצוע תפקידם".

משאירים את השליטה אצל הבנקים

למרבה הצער, המסמכים מתיימרים להתוות דרך על מנת להקל על בעלי התפקידים, אך בפועל, כהבנות וולנטריות, הם משאירים את השליטה בחשבונות בידי הבנקים. מצב זה עומד בניגוד גמור ללשון החוק ולכוונת המחוקק בתיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הקובע במפורש: "מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע". כלומר, כוונת המחוקק הייתה שמיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בחשבון הבנק כאילו הוא הממנה עצמו. 

בישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, שהתכנסה בסוף השנה שעברה בעקבות נייר עמדה ששלחנו לה, שאל יו"ר הוועדה את אופירה וייס נציגת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, האם יש נוהל שמסדיר את יישום ייפוי הכוח המתמשך. תשובת הנציגה הייתה שאין נוהל בעניין. יו"ר הועדה הביע עמדה שלפיה הבנקים חייבים לעשות יום עיון בכל המערכות שלהם, "ולא איזה משהו וולונטארי שעושים טובה למישהו" (ציטוט הפרוטוקול). הוא הוסיף: "אני מבקש ממך, כנציגת הפיקוח על הבנקים להכניס את זה לתכנית העבודה שלכם מיידית". תשובתה של גברת אופירה ויס הייתה: "בסדר גמור".

גם כיום כל הנושא מוגדר כפעילות וולונטארית של הבנקים, ללא שום נוהל מחייב, תוך מתן אדנות לבנקים לבחור מתי לקיים את החוק ומתי לסרב. הדבר פוגע אנושות בשליחותו של מיופה הכוח שמונה על ידי בעל החשבון (הממנה).

לעגן הוראות מחייבות

אנו קוראים לעיגון הוראות מנהליות ברורות, שיחייבו את כל הבנקים, על מנת שבנקים המחזיקים בקניינם הכספי של בעלי החשבונות, שנתנו בהם את אמונם, יפעלו בדרך שהתווה המחוקק. כל עוד הבנקים אינם נוהגים בשקיפות כלפי לקוחותיהם, ואינם מפרסמים נוהל מחייב, יש חשש שהם יפעלו באופן מפלה, שרירותי, בלתי שוויוני, תוך פגיעה בבעלי החשבונות, בניגוד לאמור בחוק יסוד כבוד האדם וחרותו שלפיו: "אין פוגעים בקניינו של אדם".

התוצאה החמורה היא שאיש מהמעורבים בתהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך, הממנה (בעל החשבון), מיופה הכוח שהממנה מינה אותו על מנת שיבצע את הוראותיו, ועורך הדין עורך המסמך, איננו יודע כיצד יפעל הבנק בבוא היום, כשיופעל ייפוי הכוח המתמשך.

מן הראוי שתיקון 18 לחוק יקוים כלשונו: " מיופה כוח מוסמך … לבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע".

עו״ד יואב צח-וכס עוסק בייפוי כוח מתמשך. עו״ד אודי קרמר השתתף בכתיבת הכתבה.

פורסם באתר פסק דין

יום שבת, 18 בדצמבר 2021

מהו ייפוי כוח מתמשך ולמה זה כדאי לכם?

 

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לכם לתכנן היום מי יטפל בעניינכם האישיים, הרפואיים והכלכליים כשלא תהיו מסוגלים לכך. הכירו את יתרונות האלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס.

לפני כשלוש שנים נכנס לתוקף תיקון חשוב לחוק הכשרות והאפוטרופסות שיצר כלי משפטי חדש –"ייפוי כוח מתמשך". התיקון קבע, כי לכל אדם האפשרות לקבוע בכל מועד, בעודו כשיר, מי ימונה כאפוטרופוס לניהול ענייניו (האישיים ו/או הגופניים ו/או הרכושיים) בעת שלא יהיה כשיר עוד לנהלם בעצמו.

עד לתיקון החוק, טיפול בענייניו של אדם שאיבד את כשירותו המשפטית חייב מינוי אפוטרופוס בהחלטת בית משפט. ההליך נפתח לרוב בבקשה של אדם שמעוניין להתמנות כאפוטרופוס ורק לאחר שהאדם שלגביו התבקש מינוי האפוטרופוס כבר לא היה כשיר. במסגרת הליך זה לא היה מקום לשמיעת רצונותיו והעדפותיו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ולא הייתה לו כל שליטה על זהות האפוטרופוס שלו בעתיד ועל סמכויותיו.

בנוסף, טרם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך, בוצע על ידי המדינה פיקוח צמוד על האפוטרופוס שמונה לחסוי, אשר היה מחויב לדווח על כל הפעולות הכספיות שבוצעו בנכסי החסוי.

התיקון לחוק יצר אלטרנטיבה בדמות ייפוי כוח מתמשך. כל אדם שחותם מראש על המסמך יכול לשמור לעצמו שיקול דעת נרחב לגבי זהות מיופה הכוח שינהל את ענייניו, כמו גם לגבי סוג העניינים שיוכל לנהל, תוך מתן אפשרות לקבוע הגבלות כאלו או אחרות על פעולות וסמכויות האפוטרופוס העתידי. כך לדוגמא, ניתן לקבוע האם יהיה פיקוח של המדינה על האפוטרופוס, או לא.

ייפוי הכוח המתמשך גם מאפשר למייפה הכוח להחליט מי יקבל את ההחלטה על כך שהוא אינו כשיר עוד ולשלוט על הרגע בו המינוי ייכנס לתוקף. מייפה הכוח יכול לתת הוראות מראש מי יטפל בו ובענייניו ומה יעשה ברכושו לאחר שלא יהיה עוד כשיר להחליט על כך בעצמו.

ייפוי הכוח מתייחס לעניינים הבאים, כולם או חלקם (לפי בחירת מייפה הכוח):

  • ייפוי כוח בענייני רכוש – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לכל ענייני הרכוש או לחלק ספציפי מהם.
  • ייפוי כוח בענייני גוף – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בענייני גוף. לעניין זה נסייג ונבהיר כי ייפוי כוח זה אינו חל על החלטות בדבר אי מתן טיפולים מאריכי חיים. אם רוצים להסמיך מיופה כוח לעניינים אלו יש לגשת לרופא משפחה (עם מיופי הכוח) ולחתום על ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות. ייפוי כוח שכזה מהווה למעשה השלמה לייפוי הכוח המתמשך הניתן בענייני גוף.
  • ייפוי כוח בעניינים אישיים – ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או יותר לקבלת החלטות בעניינים אישיים, כגון מגורים בבית עם עזרה סיעודית או מעבר בעת הצורך לבית אבות סיעודי פרטי ברמה שתיקבע על ידי מייפה הכוח.

נבהיר כי ניתן למנות מספר מיופי כוח לכל אחד מהעניינים או מיופה כוח אחד לכולם. ניתן אף לקבוע מיופי כוח חלופיים למקרה שמיופה הכוח המיועד לא יוכל או לא ירצה בעת הצורך לשמש ככזה.

האפוטרופוס העתידי – מיופה הכח – מעורב בתהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך ונותן את הסכמתו למינוי כבר בשלב הראשון של החתימה על ייפוי הכוח.

על פי החוק, ייפוי הכוח המתמשך צריך שייערך רק על ידי עורך דין אשר הוכשר והוסמך לכך על ידי לשכת עורכי הדין בישראל ורשום במאגר האפוטרופוס הכללי (ייפוי כוח בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך גם מול בעלי מקצוע אחרים). את ייפוי הכוח החתום יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

אנו ממליצים בחום להשתמש בכלי זה, לקחת את עתידכם בידיכם ולערוך כבר היום ייפוי כוח מתמשך.

* עו”ד דפנה גבור-חייבי מוסמכת על ידי האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך

פורסם באתר פסק דין

ייפוי כוח מתמשך – יש תחום אחד שלא כדאי להשאיר ליד המקרה

 

ברגע אחד החיים יכולים להשתנות ולהותיר אותנו במצב של אי כשירות פיזית או נפשית. ללא חתימה על ייפוי כוח מתמשך הרשויות נכנסות לתמונה בהליך מינוי אפוטרופוס שעלול להוביל לפגיעה קשה בזכויות הפרט

הרבה אנשים נוטים להתעניין בייפוי כוח מתמשך בשלב שבו מצבם הנפשי או הבריאותי אינו תקין. מצב זה יכול להביא לכך שהם לא יעמדו בתנאי הסף עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך, ועניינם ינווט למסלול מינוי אפוטרופוס – הליך מסורבל ויקר שבו רצונו של האדם שממונה לו אפוטרופוס עלול ללכת לאיבוד.

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך המאפשר לכל אדם בגיר ("הממנה"), להסמיך אדם אחד או יותר כמיופה כוחו אשר יטפל בעתיד בענייניו הרפואיים, האישיים והרכושיים, כולם או מקצתם, וזאת כאשר הממנה לא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו. משמעות הדבר היא שבעת חתימת הממנה על ייפוי הכוח המתמשך, הוא בוחר את מיופה כוחו אשר יפעל  בשמו בהתאם להנחיות שנקבעו על ידו.

מטרתו של ייפוי הכוח המתמשך הוא שמירה על רצון הממנה בהתאם להעדפותיו האישיות והייחודיות. ייפוי הכוח המתמשך מבוסס בעיקרו על בחירה אישית ועל תפיסת חיי משפחה כמודל נורמטיבי של קרבה ואמון, בו בכל משפחה ישנו בן משפחה ״מטפל״, אשר נרתם לסייע בעת הצורך.

הממנה בוחר למעשה בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע שמהימן עליו לשמש כמיופה כוח. הממנה יכול לקבוע באילו עניינים הוא מבקש לקבל את עזרתו של מיופה הכוח ומה יהיו סמכויותיו. מיופה הכוח חייב להיות תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

לעומת זאת, כאשר אדם נזקק למינוי אפוטרופוס עבור ענייניו האישיים, הבריאותיים והכלכליים, אותו אדם אינו יכול לקבוע מי יהיה האפוטרופוס שלו (וזאת בעקבות מצבו הבריאותי ו/או הנפשי) ובעצם אין ביכולתו לדעת שאכן מטפלים בענייניו בהתאם לרצונו.

ייפוי כוח מתמשך גם מביא לחסכון במשאבים. הליך למינוי אפוטרופוס הוא יקר וממושך וכרוך בתשלום אגרות והוצאות משפטיות. מנגד אם נחתם מבעוד מועד ייפוי כוח מתמשך, הוא נכנס לתוקף מיד כשהממנה מאבד את כשירותו ומיופה הכוח יתחיל לפעול מול גופים שונים כמו בנקים, מוסדות רפואיים, בתי אבות וכדומה ללא צורך להגיע לבית המשפט.

הימנעו מאובדן שליטה

החלטות שניתנו בעת האחרונה מבטאות את הבעייתיות שקיימת במוסד האפוטרופוסות. כך למשל, השופטת אפרת שהם דליות מבית המשפט למשפחה באר שבע ביטלה מינוי של אפוטרופוסית לקשיש ערירי שמאושפז בבית חולים פסיכיאטרי בעקבות דמנציה חריפה עקב התנהלותה. בהליך התברר שהאפוטרופסית ביצעה משיכות רבות מחשבונו של הקשיש (בסכום מצטבר של כ-180,000 שקל), ללא סיבה מוצדקת.

במקרה נוסף השופט ארז שני דחה בקשה של אדם להתמנות כאפוטרופוס לגופה ולרכושה של אימו לאחר שהטיל ספק במניעיו של הבן, בין היתר לנוכח בקשתו מהאם לשנות את צוואתה כשכבר הייתה במצב רפואי לא טוב. בסופו של ההליך מונתה אשת אחיו, כלתה של הקשישה, כאפוטרופסית למשך שנה.

במקרים אלה ואחרים, אילו היה נחתם ייפוי כוח מתמשך הבעיות הללו היו נחסכות. כל הפעולות וההנחיות היו נקבעות מראש על ידי הממנה ולא היה פתח לניצול ולצורך בהגנה של בית המשפט.

לסיכום, על כל אדם לפעול לעריכת ייפוי כוח מתמשך בעודו כשיר ומנהל את חייו בעצמו וכך לקבוע בצורה מדויקת וספציפית מי יטפל בענייניו כאשר הוא לא יוכל לעשות זאת עוד. חשוב להדגיש כי ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקפו רק כאשר הממנה אינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו ולאחר קבלת אישור רפואי מתאים.

עריכת ייפוי הכוח המתמשך היא קריטית לניהול חייו של הממנה ושל משפחתו ביתר קלות, בעלויות נמוכות יותר, וחשוב מכל, בהתאם לרצונותיו המדויקים של הממנה.

 * עורך דין אורי שבתאי מוסמך מטעם משרד המשפטים לערוך ייפוי כוח מתמשך

פורסם באתר פסק דין

תגיות תוכן

יום שבת, 4 בדצמבר 2021

ביטול או פקיעה של ייפוי כוח מתמשך

 

שירות זה מאפשר ביטול או פקיעה .