יום שלישי, 21 במאי 2024

יחסי עובד ומעסיק

יחסי עובד ומעסיק

יחסי עובד ומעסיק

יחסי העבודה הינם יחסים רגישים, דינמיים ובעלי חשיבות עלינה.

במאמר זה ניחשף לחוקים שונים בתחום העבודה, אשר נועדו להסדיר את זכויות וחובות המעסיק והעובד.

בטרם נחיל חוק על מי מן הצדדים, עלינו לבחון תחילה, אם מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, אם לאו.

מבחנים לבדיקת קיומם או אי-קיומם של יחסי עובד ומעסיק

במרוצת השנים, פיתחו בתי הדין לעבודה מספר מבחנים לבדיקת קיומם או אי-קיומם של יחסי עובד ומעסיק. המבחנים נחלקים לשתי קבוצות:

- מבחנים עיקריים.

- מבחנים משניים.

- מבחנים עיקריים- מבחן המרות והפיקוח.

- מבחן ההשתלבות.

- מבחנים משניים- מבחן הבעלים על אמצעי הייצור (מבחן כלי העבודה/מבחן הכלים).

- מבחן ההטבות הסוציאליות.

- מבחן אמצעי התשלום.

- מבחן הקשר האישי.

- מבחן הסיכון הכלכלי.

- מבחן ההשקעה הכספית.

- מבחן המרות והפיקוח

- מבחן ההשתלבות

- עלינו לבדוק אם העובד מהווה חלק בלתי נפרד מהארגון בו הוא פועל באופן כזה שהארגון פיתח כלפיו יחסי תלות או לחילופין, שחלק ניכר מהכנסות הארגון מופקות כתוצאה מעבודת העובד ומהידע אשר מצוי ברשותו.

- עלינו לבדוק, אם גם העובד פיתח יחסי תלות כלפי הארגון. עניין התלות נבדק ביכולתו של העובד להיות בעל עסק עצמאי משלו, כלומר, בעקבות שעות העבודה שהוא מקדיש לארגון, אין לו פנאי לתת את שירותיו גם לאנשים חיצוניים (לקוחות שלו).

- מבחן הבעלות על אמצעי הייצור (מבחן כלי העבודה/מבחן הכלים)

- מבחן ההטבות הסוציאליות

- מבחן אמצעי התשלום

- מבחן הקשר האישי

- מבחן הסיכון הכלכלי

- מבחן ההשקעה הכספית

- מבחן המרות והפיקוח

- מבחן ההשתלבות

- מבחן כלי העבודה

- מבחן ההטבות הסוציאליות

- מבחן אמצעי התשלום

- מבחן הקשר האישי

- מבחן הסיכון הכלכלי

- מבחן ההשקעה הכספית

הסוכן לא השקיע בנכס מנכסי החברה.

פסק-דין זה מהווה אבן בוחן בנושא יחסי עובד ומעסיק. במסגרתו נקבע, כי מבחן המרות והפיקוח ומבחן ההשתלבות הם המבחנים העיקריים, ושאר המבחנים הם מבחני עזר בלבד. לפחות אחד מהמבחנים העיקריים חייב להתקיים, לצד שני מבחנים לפחות מבין המבחנים המשניים (מבחני עזר). במידה שהתנאים הללו מתקיימים, הרי שלפנינו יחסי עובד ומעסיק.זכותון עובדי קבלן כוח אדם

זכותון עובדי קבלן כוח אדם

זכותון עובדי קבלן כוח אדם

עובדי קבלן כוח אדם במגזר הפרטי שצו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם חל עליהם, זכאים להטבות יחודיות ובין היתר, תקן של 175 שעות עבודה בחודש, 24 ימי מחלה בשנה, ימי חופשה מיוחדים, שי בחגים, ביטוח "ריסק" או פנסיה מקיפה חלק מהעובדים במגזר הפרטי וכל העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי (למעט עובדים בתחום המחשוב) זכאים לאותם תנאי העבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה יותר עם העובד המידע בזכותון זה אינו חל על עובדי חברות שירותים, כגון: עובדי חברות שמירה ואבטחה או עובדי חברות ניקיון ותחזוקה

כמו עובדים במקצועות אחרים, עובדי קבלן כוח אדם זכאים לכל הזכויות המוקנות לעובדים מכוח חוקי המגןהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כמו כן יש מספר זכויות ייחודיות לעובדי קבלן מתוקף צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם ומתוקף חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

צו ההרחבה בענף שירותי כוח אדם חל על כל עובדי הקבלן המועסקים אצל מעסיק בפועל בסקטור הפרטי (הצו אינו חל על עובדי קבלן המעוסקים בשירות הציבורי), למעט עובדי קבלן המועסקים במתן שירות סיעודי, עובדים בתחום המחשוב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב ועובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון. צו הרחבה זה מרחיב את זכויותיהם של העובדים וקובע בין היתר, תקן של 175 שעות עבודה בחודש (במקום 186 באותו מועד, והחל מאפריל 2018, במקום 182),זכות צבירה של 24 ימי מחלה בשנה, זכאות לימי חופשה מיוחדים, ביטוח "ריסק" או פנסיה מקיפה ושי בחגים.

חלק מהעובדים במגזר הפרטי וכל העובדים במגזר הציבורי/ממשלתי (למעט עובדים בתחום המחשוב) זכאים לאותם תנאי עבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים .עקרון השוואת תנאי העבודה אינו חל על עובדי קבלן במגזר הפרטי שמעסיקיהם חברים בארגון החברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של חברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר ועל עובדי עובדי כוח אדם במגזר הפרטי והציבורי בתחום המחשוב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב. למידע נוסף ראו השוואת תנאי העבודה של עובדי קבלן כח אדם לעובדי המעסיק בפועל.

אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה יותר עם העובד.

לפי החוק, אסור להעסיק עובד באמצעות חברות כוח אדם למעלה מ-9 חודשים (למעט עובדי מחשוב). לאחר 9 חודשי העסקה, המעסיק מחוייב לקלוט את עובד הקבלן, ולהעסיקו כעובד מן המניין, או להפסיק את עבודתו. להרחבה ראו איסור העסקה כעובד קבלן כוח אדם מעל 9 חודשים.

יש לשים לב כי החובות לגבי תנאי העבודה הקבועים בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם חלות רק על קבלני כוח אדם, ואינן חלות על חברות שירותים. רוב חברות השמירה והניקיון מתפקדות כחברות שירותים.למידע על זכויות עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי) ראו עובדי חברות שמירה ואבטחה.

למידע על זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה (במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי) ראו עובדי חברות ניקיון ותחזוקה.

למידע על זכויות עובדי שמירה וניקיון במגזר הציבורי בלבד ראו זכותון עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

לזכויות מתוקף צו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם זכאים עובדי כל חברות כוח האדם במגזר העסקי/הפרטי, פרט לעובדים המנויים ברשימה הבאה:עובדי המנגנון של חברות כח-האדם.

עובדי סיעוד.

עובדי מחשב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.

עובדים המועסקים בטיפול ב#עובדיקבלן

השוואת תנאי העבודה של עובדי קבלן כח אדם לעובדי המעסיק בפועל

השוואת תנאי העבודה של עובדי קבלן כח אדם לעובדי המעסיק בפועל

השוואת תנאי העבודה של עובדי קבלן כח אדם לעובדי המעסיק בפועל

עובדי קבלן כוח אדם זכאים לאותם תנאי העבודה החלים על עובדי המעסיק בפועל במקום העבודה שבו הם עובדים וזאת בהתאמה לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל אם חל על העובד של קבלן כוח אדם יותר מהסכם קיבוצי אחד, ינהגו לפי ההוראה שהיא לטובת העובד הוראת זו לא חלה על עובדי קבלן בתחום המחשוב ועל עובדי קבלן שמעסיקיהם חברים בארגון החברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של חברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה ביותר עם העובד

עובדי קבלן כוח אדם זכאים לאותם תנאי עבודה, לרבות הוראות המוסדרות בהסכם קיבוצי, החלים על העובדים במקום העבודה שהם עובדים בו וזאת בהתאמה, בין היתר, לסוג העבודה ולוותק בעבודה אצל המעסיק בפועל שאצלו הם הוצבו .

אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה המיטיבה ביותר עם העובד.

עובדי קבלן כוח אדם המועסקים במקום עבודה יחד עם עובדי המעסיק בפועל שאצלו הם הוצבו, למעט העובדים המפורטים בפסקה הבאה.

אם עובדי הקבלן זכאים לאותם תנאי העבודה של עובדי המעסיק בפועל ובנוסף חל עליהם גם צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם, תחול ההוראה שהיא לטובת העובד.

עובדי קבלן שמעסיקיהם חברים בארגון החברות לאספקת שירותי משאבי אנוש בישראל או באיגוד הארצי של חברות למשאבי אנוש שליד איגוד לשכות המסחר

עובדי כוח אדם בתחום המחשוב המועסקים בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב

הזכות אמורה להינתן באופן אוטומטי. קבלן כוח האדם ישלם לעובדיו בהתאם לתנאי העבודה החלים על העובדים המועסקים אצל המעסיק בפועל שאצלו מוצבים עובדי הקבלן.

עובד של קבלן כוח אדם שהועסק אצל מעסיק בפועל במשך תקופה העולה על 9 חודשים , יהפוך לאחר 9 חודשי עבודה לעובד של המעסיק בפועל. למידע נוסף ראו איסור העסקה כעובד קבלן כוח אדם מעל 9 חודשים.
זכויות עובדי קבלן כוח אדם

זכויות עובדי קבלן כוח אדם

זכויות עובדי קבלן כוח אדם

ככלל, עובדי קבלן זכאים לכל הזכויות שלהן זכאי כל עובד, מכוח חוק ומכוח הסכמים קיבוציים. קבלן כוח אדם אחראי להענקת הזכויות שלהן זכאים העובדים לפי חוק ולפי הסכמים קיבוציים.​ 

עקרונות ותנאים לעניין העסקת עובדים על ידי קבלן כח אדם והחובות החלות על מעסיקיהם של עובדי קבלן (קבלן כוח אדם והמעסיק בפועל), נקבעו בחוק.

בנוסף לכך זכאים עובדי קבלן במגזר העסקי להטבות ייחודיות, כגון: שי לחג, מספר מוגדל של ימי חופשה ומחלה וכן להפרשת תשלומים לקרן פנסיה ולקרן השתלמות. זכויות אלה נקבעו בהסכם הקיבוצי, החל לפי צו ה​רחבה על כל המעסיקים העוסקים באספקת שירותי כח אדם למגזר העסקי ועל עובדיהם.

זכויות עובדי קבלן באבטחה, שמירה וניקיון

לעניין תנאי ההעסקה של עובדי קבלן בתחומי האבטחה, השמירה והניקיון, נקבעו הסדרים מיוחדים:

- בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה המעניקים לעובדים בענף הניקיון והתחזוקה הטבות ייחודיות כגון: תוספת ותק, החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה, שי לחגים וקרן השתלמות.

- בהסכם קיבוצי ובצו הרחבה המעניקים לעובדים בענף האבטחה והשמירה הטבות ייחודיות כגון: תנאי שכר מיוחדים, הגדלה של ימי מחלה וחופשה וקרן השתלמות.

- בהסכם קיבוצי הקובע תנאי עבודה לעובדים המועסקים, על ידי קבלני שירות, במתן שירותי שמירה וניקיון למדינה, ובחוק המחיל את תנאי ההסכם הקיבוצי על כל העובדים המועסקים, על ידי קבלני שירות, במתן שירותי שמירה וניקיון בגופים ציבוריים.

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013

- צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון

- חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, סעיף 25

- חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011, סעיף 26

- עובדים של קבלן שירות.

- עובדים של קבלן כח אדם, שהם עובד זר המועסק בענף הבניין.

- עובדים של קבלן כח אדם המועסקים בתפקידי מחשוב, כלומר: בתחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב.

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, סעיף 12א

- חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996, סעיף 13#זכויותעובדים #כוחאדם #עובדיקבלן #עורךדיןזכויותעובדים