פוסטים

עדכון שכר מינימום

מועד מסירת תלוש שכר לעובד

טופס הסכמה לקבל תלוש שכר באמצעים אלקטרוניים

סיכום תפקיד בודק שכר מוסמך

שיעור הפקדות לביטוח מנהלים

צבירת זכויות סוציאליות במהלך היעדרות מהעבודה

חוק הגנת שכר (תיקון מס' 24) התשס"ח - 2008

מסירת תלוש שכר באמצעים אלקטרונים

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011