פוסטים

הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017

ביטול הודעה מוקדמת

זכויות וחובות בתקופת ההודעה המוקדמת

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד