יום ראשון, 22 במרץ 2020

האם בעל שליטה זכאי לדמי אבטלה?

עו"ד מליסה כלף

חוק הביטוח לאומי קובע שפרקים ז' ו-ח' לחוק הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה וזכויות עובדים בפשיטות רגל ופירוקי תאגיד) אינם חלים על בעל שליטה בחברת מעטים.

ראו סעיף 335(ה) לחוק:

הוראות יסוד [157]

  1. (א) עובד או עובד עצמאי שאינו תושב ישראל ישתלמו בעדו דמי ביטוח אימהות.

          (ב)  מבוטח כהגדרתו בסעיף 65(א)(1) ישתלמו בעדו דמי ביטוח ילדים.

          (ג)   מבוטח לפי פרק ה' ישתלמו בעדו דמי ביטוח נפגעי עבודה.

          (ד)  מבוטח לפי פרק ו' ישולמו בעדו דמי ביטוח נפגעי תאונות.

(תיקון מס' 61) תשס"ג-2003

          (ה)  מבוטח לפי פסקה (1) להגדרת מבוטח שבסעיף 158 למעט בעל שליטה בחברת מעטים ישתלמו בעדו דמי ביטוח אבטלה.

סעיף החוק קובע שבעל שליטה בחברת מעטים אינו מבוטח בביטוח אבטלה.

את ההגדרה ל"בעל שליטה" נמצא בסעיף 32(9) לפקודת מס הכנסה.

הפקודה קובעת ש"בעל שליטה" הינו אדם אשר בחזקתו במישרין/בעקיפין, לבדו/ביחד עם "קרובו" לפחות 10% ממניות החברה או אדם המחזיק בזכות למנות מנהל.

את ההגדרה ל"חברת מעטים" נמצא בסעיף 76 לפקודת מס הכנסה.

חברת מעטים הינה חברה אשר נשלטת על ידי 5 אנשים לכל היותר.

סעיף 76(ד)(1) קובע מי הוא "קרוב" לענייו הבדיקה האם החברה בשליטת 5 אנשים או יותר.

הסעיף קובע כי "קרוב" הינו: בן זוג, אח, אחות, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מאלה.

כלומר שליטה עם אדם "קרוב" מהווה שליטה של לאדם אחד.

גם על-פי פסק דין של בית המשפט העליון בעניין "יוסף שלם ואליהו שלם"  (ע"א 72/6/99), נקבע שבן זוגו של בעל שילטה שהוא שכיר ואין לו מניות בחברה עלול להיות "בעל שליטה".

לאור הפסיקה הנ"ל, הוציא ביטוח לאומי חוזר ביום 28.5.2006 בעניין בעלי שליטה בחברת מעטים שהם בני זוג.

החוזר קובע כי כל עוד שני בני הזוג מחזיקים בחלק ממניות החברה, ולא חשוב באיזה חלק, מצרפים את מניותיהם.

אם לאחד מבני הזוג אין כלל מניות בחברה לא מיחסים לו שליטה בחברה רק בגלל מניות בן זוגו. (בן הזוג שאיננו בעל מניות עשוי להיות בעל שליטה בחברה מכח חלופה אחרת).

יש, איפוא, להביא בחשבון הוראה זו בעת בחינת מעמדם בחברה של בני זוג שהם בעלי מניות בחברה, לעניין הזכאות לדמי אבטלה.

לסיכום, כל עוד בעל שליטה מחזיק ב10% ומעלה של מניות בחברת מיעוטים, לא יהיה זכאי בעל השליטה לאבטלה. ביחס לבן זוג של בעל שליטה שהינו שכיר בחברה ולא בעל מניות תבחן מידת השפעתו וסמכותו בחברה וכן כיצד הוא מדווח לביטוח לאומי. ביטוח לאומי יבחן על מי כלול העובדות את זכאות בן הזוג לדמי אבטלה.

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה