יום שני, 30 במרץ 2020

תקנות שעת חרום הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה

בעקבות משבר נגיף הקורונה, הממשלה התקינה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) והן קובעות שורה של הקלות זמניות בזכאותו של עובד לדמי אבטלה.

לעניין זה הפסקת העסקה של עובד תחשב אחת מאלה:

  • הודעת מעסיק על פיטורי עובד
  • הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום מעל ל-30 ימים או יותר החל מיום 1.3.2020

עובד שלא נרשם בלשכת התעסוקה עד ליום 7.4.2020 או שנרשם אך המידע לא נתקבל בלשכה, ייחשב כמי שנרשם ביום 15.3.2020 או בתאריך בו הופסקה עבודתו לפי המאוחר מבניהם.

עבור חודש מרץ 2020 הביטוח הלאומי יהיה רשאי לשלם מקדמה שלא תעלה על 2,000 ₪ למי שהגיש תביעה לדמי אבטלה בתקופה שבין ה-7.3.2020- 7.4.2020 וטרם הושלמו הליכי הטיפול בתביעתו.

עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופה שבין 1.3.2020-19.4.2020 ולא השלימו תקופת אכשרה של 12 חודשים יהיו זכאים לדמי אבטלה אם צברו תקופת אכשרה של 6 חודשים בלבד. העובד יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן:

גיל המבוטח עד 25 שנים – 25 ימים

גיל המבוטח 25 עד 28 שנים – 34 ימים

גיל המבוטח 28 עד 35 שנים – 50 ימים

גיל המבוטח 35 עד 45 שנים – 69 ימים

גיל המבוטח 45 שנים ומעלה (ללא קשר למס' התלויים) – 87 ימים

טרם מלאו למבוטח 35 שנים ויש עליו 3 ומעלה בני משפחה תלויים – 69 ימים

גיל המבוטח 35 עד 45 שנים ויש עליו 3 ומעלה בני משפחה תלויים– 87 ימים

** הגדרת תלויים בביטוח לאומי, בני זוג וילדים.

סעיף 247 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר בת זוג כמי שנתמלאו בה כל אלה:

  • אשתו שילדה לו ילד או שהיא אשתו שנה אחת לפחות.
  • היא בת 45 שנים ומעלה או שחי עימה ילדו של המבוטח
  • אישה עד גיל 67 שהכנסתה החודשית אינה עולה על סכום של 6,014 ₪ .

סעיף 247 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר בן זוג כמי שהוא בעלה של המבוטחת שנה אחת לפחות ונתקיים בו אחד מאלה:

  • מלאו לו 70 שנים
  • מלאו לו 50 שנים והכנסתו אינה עולה על 6,014 ₪ לחודש.

מקבל אבטלה שנסתיימה אצלו תקופת הזכאות לדמי אבטלה בין התאריכים 1.3.2020-30.4.2020 ימשיך לקבל דמי אבטלה עד לתאריך 30.4.2020.

דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום אלא אם התקיימו לגביו שני אלה:

  • הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק לתקופה רצופה של 30 ימים לפחות.
  • הוא אינו זכאי לשכר בתקופת החופשה ללא תשלום.

עוד מאמרים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה